Regulamin

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
1.1 Organizatorem I Edycji Festiwalu Digital Attack Art Festival /Intersections jest Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im KEN w Krakowie. 
1.2 Głównym elementem Festiwalu będzie konkurs cyfrowych eksperymentów/prac filmowych. Konkurs odbywał się będzie w dwóch etapach: 
I etap- selekcja ze wszystkich nadesłanych prac ścisłej grupy finalistów /10 filmów/ 
II etap- FINAŁ - wyłonienie zwycięzców spośród 10 zakwalifikowanych do finału prac. 

Uczestnicy zakwalifikowani do II. Etapu zostaną powiadomieni o wynikach eliminacji i dokładnym miejscu odbywania się finału telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, co najmniej trzy tygodnie przed terminem rozegrania Finału konkursu. Lista finalistów pojawi się na stronie Festiwalu, gdzie zostaną przedstawione sylwetki autorów oraz zakwalifikowane do finału prace/filmy w formie dynamicznych linków. Na zakończenie festiwalu odbędzie się projekcja kinowa/galeryjna wszystkich prac zakwalifikowanych do finału. 
1.3 Celem Festiwalu jest ogólnopolska popularyzacja sztuki cyfrowej, wyłonienie ciekawych osobowości w sztuce oraz wspieranie młodych talentów. 
1.4 Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Festiwalu www.digitalattack.up.krakow.pl 

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA 
2.1 W konkursie Festiwalu mogą wziąć udział studenci kierunków artystycznych wyższych uczelni w Polsce oraz absolwenci kierunków artystycznych wyższych uczelni w Polsce będący 2 lata po obronie Pracy Magisterskiej/obrona 2017/. 
2.2 Do selekcji przyjmowane są wyłącznie cyfrowe prace filmowe/obrazy ruchome 
o charakterze eksperymentalnym w formacie video o długości nieprzekraczającej 15 minut 
i powstałe po 01.01.2017 r. Dopuszczalne są wszelkie formy kreacji cyfrowego obrazu ruchomego: video art, animacja 2D i 3D, found footage, generative video, art house video, moving poetry, sety VJ /w formie zamkniętych klipów o w/w metrażu/. Jednocześnie wyklucza się możliwość zgłoszenia prac filmowych w klasycznym pojęciu, takich jak: film dokumentalny, film animowany tzw. stop motion. 
2.3 Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 3 zgłoszenia prac własnego autorstwa/każde zgłoszenie w osobnym pliku i linku/. W przypadku zgłoszenia więcej niż trzech prac potencjalny Uczestnik nie zostanie dopuszczony do konkursu. 
2.4 Zgłoszenie powinno zawierać : prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Festiwalu www.digitalattack.up.krakow.pl oraz link do filmu /np. vimeo lub youtube/ zabezpieczony hasłem. Powyższe dane należy przesłać mailem, na adres Organizatora daafestival@up.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2019 r. 
2.5 Autorzy prac zakwalifikowanych do Finału powinni w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu ich prac do finału, przesłać następujące materiały: film 
w postaci pliku cyfrowego w jednym z poniższych formatów/DCP, avi, mp4, quick time preferowany codec: h.264, dźwięk stereo AAC, 5.1 dolby digital/ 3 fotosy z filmu w formacie /jpg, tiff, bmp w rozdzielczości 300 dpi/, oraz własną fotografię w formacie /jpg, tiff, bmp 
w rozdzielczości 300dpi/ 
2.6 Dokonując zgłoszenia uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem zgłoszonej pracy, a jego prawa autorskie do w/w pracy nie są w żaden sposób ograniczone oraz, że 
w wypadku zgłoszenia roszczeń prawnych przez osoby trzecie z tytułu naruszenia praw autorskich do Organizatora, przejmie odpowiedzialność z tego tytułu. Jednocześnie dokonujący zgłoszenia uczestnik oświadcza, iż wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora konkursu jego wizerunku (do przesłanej własnej fotografii) dla celów konkursu i jego promocji. 
2.7 Selekcję prac konkursowych w I etapie przeprowadzi powołane jury złożone ze specjalistów ze środowiska Uniwersytetu Pedagogicznego. Nagrody w finale konkursu przyznaje powołane przez organizatorów międzyuczelniane jury ekspertów za świata sztuk wizualnych i filmu. 
2.8 Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez autora oraz producenta filmu na publiczne projekcje filmu w ramach Festiwalu i wydarzeń towarzyszących /kino, galeria, strona www/, a w przypadku otrzymania jednej z nagród również na uczestnictwo filmu w promocyjnych prezentacjach filmów nagrodzonych, które będą miały miejsce po zakończeniu Festiwalu. Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania poszczególnych kadrów/fotosów lub fragmentów filmów ze ścieżką dźwiękową /nieprzekraczających 10% metrażu każdej z prac/ w materiałach promujących Festiwal takich jak: anons prasowy, folder, ulotka, plakat, spot telewizyjny i internetowy.
2.9 Dzieła autorów pobrane w formie plików cyfrowych, które nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu, zostaną usunięte z wszelkich nośników na które zostały zapisane przez organizatorów do celów przeprowadzenia Konkursu. 

§3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
3.1 Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, odwołania konkursu na każdym jego etapie oraz zakończenia konkursu bez rozstrzygnięcia. 
3.2 Udział w konkursie oznacza zgodę uczestnika na warunki określone w niniejszym Regulaminie. 
3.3 Wszystkie zmiany w konkursie oraz informacje z nim związane publikowane będą na stronie internetowej Festiwalu.
Ochrona danych osobowych
1. Administratorami danych osobowych zbieranych od uczestników jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział Sztuki Katedra Multimediów. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Kontakt do inspektora danych osobowych UP Kraków: iod@up.krakow.pl Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a). sprostowania danych,
b). usunięcia danych,
c). ograniczenia przetwarzania danych,
d). przenoszenia danych,
e). wniesienia sprzeciwu,
f). cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Organizatorzy będą zbierali od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, datę urodzenia, biogram, adres e-mail, numer telefonu, kraj zamieszkania. Organizatorzy będą zbierali ponadto od zwycięzcy następujące dane: adres do korespondencji, prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP, PESEL), data urodzenia, nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego, numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej). Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu. Organizatorzy oświadczają, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. Organizatorzy stosują środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizatorzy wdrożyli odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizatorzy w szczególności uwzględniają ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: przypadkowego lub niezgodnego 
z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub 
w inny sposób przetwarzanych.